+48 604 336 184

Regulamin sklepu

Operatorem sklepu internetowego winabalczewo.pl jest:

Winnica Balczewo Anna Bachta
Balczewo 24 B, 88-110 Balczewp
NIP: 891 149 00 13

Winiarnia Balczewo posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa). Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Balczewo.


Serwis przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych; oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

Postanowienia ogólne

 • Zawartość Sklepu internetowego winabalczewo.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowi zaproszenie do składania ofert. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Balczewie 24b w gminie Inowrocław.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.winabalczewo.pl.
 • Regulamin określa zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Serwisu oraz zawierania umów sprzedaży w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu.
 • Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  dowolna przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Edge, ).
  - w
  łączona w przeglądarce obsługa skryptów JavyScript oraz cookies.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.winabalczewo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Z serwisu www.winabalczewo.pl mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie osób, które są niepełnoletnie.

Zasady korzystania ze sklepu

 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest kompletne wypełnienie formularza rejestracji www.winabalczewo.pl/area/register oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu. Zgodnie z obowiązkiem wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sklep winabalczewo.pl wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta sklep w formularzu rejestracji wymaga podania dokłądnej daty urodzenia. Jednocześnie Winiarnia Balczewo zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta.

 • Jeżeli Winiarnia Balczewo uzna, że klient podał niezgodne z prawdą informacje podczas rejestracji, czym naruszył regulamin sklepu lub dopuścił się innych zachowań niezgodnych z z przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci może ograniczyć jego dostęp do zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.

 • Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Winiarnia Balczewo.

 • Kupujący i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Winiarnia Balczewo zlokalizowana w Balczewie 24 B, 88-110 Inowrocław. Wydanie towaru następuje w momencie przekazania zamówionych towarów przewoźnikowi czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę o świadczenie usług. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że upoważnia kuriera do obioru towaru w jego imieniu. Wydanie towaru następuje także w momencie osobistego odbioru zamówionych towarów w sklepie stacjonarnym pod adresem Balczewo 24 B, 88-110 Inowrocław. Towar może być wydany wyłącznie osobie pełnoletniej i trzeźwej. W przypadku wątpliwości zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia przez kuriera wieku osoby zamawiającej przesyłkę. W sytuacji niemożności bezspornego ustalenia pełnoletniości, a także wątpliwości co do trzeźwości Kupującego kurier może odmówić wydania przesyłki.

Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Winiarnia Balczewo, która zapewnia ochronę przekazywanych danych w sposób przewidziany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Winiarnia Balczewo przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług w ramach sklepu internetowego i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Winiarnia Balczewo także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego w toku procesu rejestracji w Serwisie jest dobrowolnie, ale konieczne do korzystania z Serwisu.
 • Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Reklamacje

 • Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować na adres sklep@winabalczewo.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 • Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona pozytywnie, w terminie 7 dni dokona zwrotu opłaty za towar na wskazane przez kupującego konto bankowe. 
 • Podstawą reklamacji i zwrotu zakupionych produktów nie może być różnica pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem w serwisie.

Metody płatności i dostawa

 • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Cennik obowiązujący na chwilę składania zamówienia w sklepie internetowym www.winabalczewo.pl.
 • Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki.
 • Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest zgłosić ten fakt na adres mailowy sklep@winabalczewo.pl. Faktura VAT wg życznia klienta może być dostarczona w wersji papierowej, lub wysłana w formie elektronicznej.
 • W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 • Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.
 • Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
 • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską.
 • Termin realizacji dostawy wynosi od 12 do 24 godzin w dniach roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 • Sklep internetowy zastrzega, iż osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Wina Balczewo złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy.
 • Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości, pełnoletności oraz trzeźwości osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie internetowym.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.
 • Klient ma możliwość odbioru Towaru w sklepie stacjonarnym w Balczewie. Warunkiem skorzystania przez Klienta z możliwości dokonania odbioru osobistego Towaru w  sklepie stacjonarnym jest zaznaczenie podczas składania Zamówienia, iż odbiór będzie dokonywany osobiście.
 • Zamówienia i adresem sklepu. W przesyłce będzie znajdował się dowód zakupu, tj. paragon lub faktura VAT – w zależności od życzenia Klienta.

Postanowienia końcowe

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Winiarnia Balczewo a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Winiarnia Balczewo szanuje prywatność Klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych klientów sklepu internetowego do celów reklamowych.
 • Dostawa zamówień odbywa się wyłącznie w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Układ oraz zawartość serwisu www.wineonline.pl pozostaje pod ochroną prawną. Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części serwisu bądź jego zawartości w tym zdjęć, bez zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie przepisów ustawy o prawach autorskich i innych prawach pokrewnych.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Do zamówień złożonych przed tą datą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia zamówienia.
 • Każdy Klient sklepu internetowego winabalczewo.pl ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.
 • Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy winabalczewo.pl wykorzystuje pliki cookie .

 • Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Winiarnia Balczewo podany w niniejszym Regulaminie. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Balczewo 24 B, 88-110 Inowrocław. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
dotykamy natury